Jos Blank in gesprek met SER-commissie over personeelstekort in maatschappelijke sectoren

30 juni 2022

De SER heeft geconstateerd dat de productiviteit in grote delen van maatschappelijke sectoren is gedaald. Ten opzichte van de markt is de mate van vernieuwing of innovatie beperkt. Vernieuwend en slimmer werken komen onvoldoende van de grond. Bovendien is er sprake van een hoge (ervaren) regeldruk.

De SER-commissie die adviseert over de personeelstekorten in maatschappelijke sectoren ging vandaag in gesprek met een aantal experts en praktijkdeskundigen. In die hoedanigheid schoof ook Jos Blank aan bij dit rondetafelgesprek om van gedachte te wisselen over productiviteitsverbetering in de maatschappelijke sectoren zorg, onderwijs, veiligheid, rechtspraak en kinderopvang.

Lees meer
IPSE StudiesJos Blank in gesprek met SER-commissie over personeelstekort in maatschappelijke sectoren

Productiviteitsgroei uitvoeringsorganisaties wisselvallig

29 juni 2022

De gemiddelde jaarlijkse productiviteitsgroei van acht grote uitvoeringsorganisaties tussen 1998 en 2020 laat een wisselend beeld zien. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Sociale Verzekeringsbank is sprake van een substantiële productiviteitsgroei. Bij het Kadaster, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en Rijkswaterstaat is de jaarlijkse groei gering. Het Centraal Justitieel Incassobureau en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers kennen zelfs een negatieve ontwikkeling. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een rapport van IPSE Studies over de staat van uitvoering in Nederland.

Lees meer
IPSE StudiesProductiviteitsgroei uitvoeringsorganisaties wisselvallig

Productiviteit Rijksvastgoedbedrijf afgenomen

9 juni 2022

De fusie van de Rijksvastgoedorganisaties, waaronder de Rijksgebouwendienst (Rgd) en de Dienst Vastgoed Defensie (DVD), in 2014 heeft de productiviteit van het Rijksvastgoedbeheer geen goed gedaan. Terwijl de productiviteit van de Rgd zich tussen 2000 en 2014 voornamelijk positief ontwikkelt, neemt de productiviteit van het nieuw gevormde Rijksvastgoedbedrijf (RVB) vanaf 2014 alleen maar af. De fusie zelf is waarschijnlijk een van de belangrijkste oorzaken van de negatieve productiviteitsontwikkeling. Dat is belangrijkste conclusie van het onderzoek van IPSE Studies naar de productiviteitsontwikkeling van de RVB en een van zijn belangrijkste voorlopers: de Rgd.

Lees meer
IPSE StudiesProductiviteit Rijksvastgoedbedrijf afgenomen

Beloning werknemers ziekenhuizen vanaf 2000 bovengemiddeld gestegen

7 juni 2022

Tussen 2000 en 2019 stijgt de beloning van een gemiddelde werknemer in de sector ziekenhuizen (+150%) sterker dan de beloning van de gemiddelde werknemer in Nederland (+72%). Die sterke groei vindt vooral in het eerste decennium plaats. Vanaf 2015 loopt de gemiddelde beloning in de sector ziekenhuizen enigszins achter bij de beloning van de gemiddelde werknemer in Nederland.

Lees meer
IPSE StudiesBeloning werknemers ziekenhuizen vanaf 2000 bovengemiddeld gestegen

Opvallende productiviteitsdaling ziekenhuizen in laatste decennium
Nieuwe cijfers monitor Trends in Publieke Sector

30 mei 2022

Na een lange periode van groei en stabiliteit is de productiviteit van ziekenhuizen tussen 2012 en 2019 opvallend sterk gedaald. In die periode leverden de Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld per jaar 2 procent minder diensten per bestede euro. Dat is de belangrijkste conclusie die volgt uit de nieuwste cijfers van de monitor Trends in Publieke Sector (TiPS) van IPSE Studies.

Lees meer
IPSE StudiesOpvallende productiviteitsdaling ziekenhuizen in laatste decennium

Baanloze groei: van spookbeeld naar redder in nood
Interview met Jos Blank voor artikel op fd.nl

24 mei 2022

‘We hebben bij de overheid steeds meer mensen nodig om hetzelfde te presteren, terwijl je eigenlijk het omgekeerde zou verwachten. Dat zien we over de hele breedte van de publieke dienstverlening’. Dat zegt Jos Blank van IPSE Studies in het op 24 mei 2022 gepubliceerde artikel ‘Baanloze groei: van spookbeeld naar redder in nood’ over de structurele krapte op de arbeidsmarkt.

Lees het gehele artikel op fd.nl
(alleen met een abonnement op fd.nl)

Lees meer
IPSE StudiesBaanloze groei: van spookbeeld naar redder in nood

Een 15-jarig lustrum moet gevierd worden!

20 mei 2022

Mooie Boules 15 jaar lustrum

En dat deden we bij Mooie Boules in Delft samen deze groep mensen, die in die 15 jaar op verschillende manieren een mooie bijdrage hebben geleverd aan onze onderzoeken. 

Volg onze LinkedIn pagina of kijk op de de nieuwspagina op website om op de hoogte te blijven van onze lustrum-activiteiten.

Lees meer
IPSE StudiesEen 15-jarig lustrum moet gevierd worden!

Kosten van kerndepartementen
Een empirische analyse van de productiviteitsontwikkeling tussen 2012 en 2019

8 april 2022

De Rijksoverheid probeert voortdurend de productiviteit van publieke organisaties te stimuleren. Maar hoe staat het eigenlijk met de productiviteit van die Rijksoverheid zelf? Uit de analyse van de productiviteitsontwikkeling van de kerndepartementen tussen 2012 en 2019 blijkt dat er sprake is van grote verschillen tussen de departementen. De verschillen kunnen oplopen tot tientallen procenten. Opvallend is ook dat de productiviteit van de gezamenlijke kerndepartementen in de loop der tijd niet toeneemt. Onduidelijk is of een gebrek aan innovatief gedrag, vergaande bureaucratisering, steeds complexere dossiers of een combinatie hiervan hieraan debet is. Voor helderheid hierover is een forse verbeterslag in overheidsboekhouding nodig.

Lees hier het volledige artikel van Jos Blank, Alex van Heezik en Bas Blank.

Lees meer
IPSE StudiesKosten van kerndepartementen

Nieuwe cijfers over de productiviteit van de uitvoeringspraktijk
Uitbraak corona drukt productiviteit bij deel uitvoeringsorganisaties omlaag

10 maart 2022

Het dashboard TrendsinUitvoeringsorganisaties.nl (TiU) is geactualiseerd met de cijfers over 2020. Het TiU-dashboard brengt de langetermijnontwikkeling van de productiviteit van een aantal belangrijke uitvoeringsorganisaties in beeld via toegankelijke grafieken. Voorbeelden van uitvoeringsorganisaties zijn het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Naast de productiviteitstrends toont TiU de onderliggende trends in kosten, geleverde diensten en producten en de kwaliteit daarvan. Ook biedt het dashboard zicht op beleidsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn geweest op de productiviteitstrends.

Lees meer
IPSE StudiesNieuwe cijfers over de productiviteit van de uitvoeringspraktijk

15 jaar IPSE Studies!
Op 1 februari 2022 viert IPSE Studies zijn derde lustrum

1 februari 2022

 

Al vijftien jaar voorziet IPSE Studies het beleid met gedegen onderzoek naar het presteren van de publieke dienstverlening. Een scala aan thema’s en publieke voorzieningen passeerden de revue. Sommige van die studies verdwenen in de onderste la, maar velen vonden hun weg naar politici en beleidsmakers, naar vertegenwoordigers van koepelorganisaties en individuele organisaties en naar de media.

Ook aan de wetenschap droeg het instituut de afgelopen vijftien jaar een belangrijk steentje bij middels een groot aantal artikelen in gerenommeerde wetenschappelijke journals en verscheidene proefschriften.

Dit jubileum laten we niet zomaar voorbij gaan. Integendeel, we zullen bij dit heugelijke feit stilstaan door het organiseren van een aantal activiteiten. We houden jullie daarvan natuurlijk op de hoogte. Houd onze LinkedIn-pagina of website in de gaten!

Lees meer
IPSE Studies15 jaar IPSE Studies!