Baanloze groei: van spookbeeld naar redder in nood
Interview met Jos Blank voor artikel op fd.nl

24 mei 2022

‘We hebben bij de overheid steeds meer mensen nodig om hetzelfde te presteren, terwijl je eigenlijk het omgekeerde zou verwachten. Dat zien we over de hele breedte van de publieke dienstverlening’. Dat zegt Jos Blank van IPSE Studies in het op 24 mei 2022 gepubliceerde artikel ‘Baanloze groei: van spookbeeld naar redder in nood’ over de structurele krapte op de arbeidsmarkt.

Lees het gehele artikel op fd.nl
(alleen met een abonnement op fd.nl)

Lees meer
IPSE StudiesBaanloze groei: van spookbeeld naar redder in nood

Een 15-jarig lustrum moet gevierd worden!

20 mei 2022

Mooie Boules 15 jaar lustrum

En dat deden we bij Mooie Boules in Delft samen deze groep mensen, die in die 15 jaar op verschillende manieren een mooie bijdrage hebben geleverd aan onze onderzoeken. 

Volg onze LinkedIn pagina of kijk op de de nieuwspagina op website om op de hoogte te blijven van onze lustrum-activiteiten.

Lees meer
IPSE StudiesEen 15-jarig lustrum moet gevierd worden!

Kosten van kerndepartementen
Een empirische analyse van de productiviteitsontwikkeling tussen 2012 en 2019

8 april 2022

De Rijksoverheid probeert voortdurend de productiviteit van publieke organisaties te stimuleren. Maar hoe staat het eigenlijk met de productiviteit van die Rijksoverheid zelf? Uit de analyse van de productiviteitsontwikkeling van de kerndepartementen tussen 2012 en 2019 blijkt dat er sprake is van grote verschillen tussen de departementen. De verschillen kunnen oplopen tot tientallen procenten. Opvallend is ook dat de productiviteit van de gezamenlijke kerndepartementen in de loop der tijd niet toeneemt. Onduidelijk is of een gebrek aan innovatief gedrag, vergaande bureaucratisering, steeds complexere dossiers of een combinatie hiervan hieraan debet is. Voor helderheid hierover is een forse verbeterslag in overheidsboekhouding nodig.

Lees hier het volledige artikel van Jos Blank, Alex van Heezik en Bas Blank.

Lees meer
IPSE StudiesKosten van kerndepartementen

Nieuwe cijfers over de productiviteit van de uitvoeringspraktijk
Uitbraak corona drukt productiviteit bij deel uitvoeringsorganisaties omlaag

10 maart 2022

Het dashboard TrendsinUitvoeringsorganisaties.nl (TiU) is geactualiseerd met de cijfers over 2020. Het TiU-dashboard brengt de langetermijnontwikkeling van de productiviteit van een aantal belangrijke uitvoeringsorganisaties in beeld via toegankelijke grafieken. Voorbeelden van uitvoeringsorganisaties zijn het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Naast de productiviteitstrends toont TiU de onderliggende trends in kosten, geleverde diensten en producten en de kwaliteit daarvan. Ook biedt het dashboard zicht op beleidsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn geweest op de productiviteitstrends.

Lees meer
IPSE StudiesNieuwe cijfers over de productiviteit van de uitvoeringspraktijk

15 jaar IPSE Studies!
Op 1 februari 2022 viert IPSE Studies zijn derde lustrum

1 februari 2022

 

Al vijftien jaar voorziet IPSE Studies het beleid met gedegen onderzoek naar het presteren van de publieke dienstverlening. Een scala aan thema’s en publieke voorzieningen passeerden de revue. Sommige van die studies verdwenen in de onderste la, maar velen vonden hun weg naar politici en beleidsmakers, naar vertegenwoordigers van koepelorganisaties en individuele organisaties en naar de media.

Ook aan de wetenschap droeg het instituut de afgelopen vijftien jaar een belangrijk steentje bij middels een groot aantal artikelen in gerenommeerde wetenschappelijke journals en verscheidene proefschriften.

Dit jubileum laten we niet zomaar voorbij gaan. Integendeel, we zullen bij dit heugelijke feit stilstaan door het organiseren van een aantal activiteiten. We houden jullie daarvan natuurlijk op de hoogte. Houd onze LinkedIn-pagina of website in de gaten!

Lees meer
IPSE Studies15 jaar IPSE Studies!

Doelmatigheid essentieel in Regeerakkoord
Online publicatie op Me Judice

24 januari 2022

 

De plannen van Rutte IV zijn lastig uitvoerbaar, gezien de krappe arbeidsmarkt. Het grote risico is dat gepoogd wordt deze problemen de baas te worden door verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Een loonspiraal dreigt, ook door de sterk gestegen consumentenprijzen. Een oplossing die het probleem kan verzachten is het verbeteren van de doelmatigheid en productiviteit in de publieke sector. In deze bijdrage aan Me Judice richt Jos Blank zich op een recent onderzoek naar de ambtenarij in ons land.

Lees hier het volledige artikel.

Lees meer
IPSE StudiesDoelmatigheid essentieel in Regeerakkoord

Persbericht: Trends in justitie en veiligheid
Einde productiviteitsdaling politie en rechterlijke macht nog niet in zicht

9 december 2021

Uit de nieuwste cijfers van de monitor TrendsinPubliekesector.nl (TiPS) blijkt dat de productiviteit van de politie in 2019 weer verder is afgenomen. Dit past in de neerwaartse trend van de laatste jaren, die volgt op een korte periode van lichte productiviteitsgroei. Ook de rechterlijke macht slaagt er niet in de negatieve trend, die in 2015 is ingezet, te stoppen. De productiviteit van het gevangeniswezen is in 2019 eveneens gedaald, maar het niveau ligt hier wel veel hoger dan enkele jaren eerder.

Download hier het persbericht. Voor vragen over het TiPS-dashboard kunt u contact opnemen met Alex van Heezik (a.vanheezik@ipsestudies.nl) | 06-24517411).

Lees meer
IPSE StudiesPersbericht: Trends in justitie en veiligheid

Gastredactie Special Issue Sustainability
Sustainability Special Issue Economies of Scale and Collaboration: Financial Sustainability in Local Government

1 december 2021

Als gastredacteurs van ‘Sustainability Special Issue Economies of Scale and Collaboration: Financial Sustainability in Local Government‘ hebben Jos Blank en Alex van Heezik van IPSE Studies auteurs aangemoedigd om papers in te dienen die het beleid van de lokale overheid onderzoeken met betrekking tot verschillende vormen van samenwerking en opschaling, met inbegrip van efficiëntiewinsten als gevolg van schaalvoordelen.

In dit speciale nummer worden onderzoekspapers gepresenteerd die de efficiëntie en duurzaamheid van de lokale overheid beoordelen, met een focus op vraagstukken rond fusies, uitbesteding en verschillende vormen van samenwerking.

Ons eigen artikel ‘Economies of Scale and Sustainability in Local Government: A Complex Issue‘ is op 30 november jl. gepubliceerd en daarmee is de special issue afgerond.

Lees hier het volledige artikel.

Lees hier de gehele special issue.

Lees meer
IPSE StudiesGastredactie Special Issue Sustainability

Persbericht: Trends in uitvoering
Kosten en prestaties uitvoeringsorganisaties in beeld

25 november 2021

De uitvoering van de publieke dienstverlening staat vol in de schijnwerpers. Volgens velen zijn de uitvoeringsorganisaties steeds minder goed in staat om hun taken uit te voeren. Verschillende misstanden in de uitvoering, zoals met de kinderopvangtoeslag, lijken dit beeld te bevestigen.

Of uitvoeringsorganisaties ook echt steeds slechter presteren is nog maar de vraag. Het dashboard TrendsinUitvoeringsorganisaties.nl (TiU) geeft antwoord op deze vraag door de prestaties van een aantal belangrijke uitvoeringsorganisaties, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), op de lange termijn in beeld te brengen.

Download hier het persbericht. Voor vragen over het TiU-dashboard kunt u contact opnemen met Alex van Heezik (a.vanheezik@ipsestudies.nl) | 06-24517411).

Lees meer
IPSE StudiesPersbericht: Trends in uitvoering

Persbericht: Grote verschillen in productiviteit kerndepartementen
Kosten en prestaties kerndepartementen in kaart

6 oktober 2021

De Rijksoverheid probeert voortdurend de productiviteit van publieke sectoren en organisaties te stimuleren. Maar hoe staat het eigenlijk met de productiviteit van die Rijksoverheid zelf? Hebben de kerndepartementen van de ministeries hun zaakjes wel op orde?

Uit onderzoek van het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies) blijkt dat de productiviteit van kerndepartementen onderling sterk verschilt. Opvallend is ook dat de productiviteit van de gezamenlijke kerndepartementen in de loop der tijd niet toeneemt. Verder constateren de onderzoekers dat de boekhouding van de departementen niet op orde is en dringen zij aan op een verbeteringsslag.

Download het persbericht en het rapport. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Jos Blank  (j.blank@ipsestudies.nl) | 06-48875645).

Lees meer
IPSE StudiesPersbericht: Grote verschillen in productiviteit kerndepartementen