Productiviteit Rijksvastgoedbedrijf afgenomen

9 juni 2022

Productiviteit Rgd groeit overwegend

De productiviteit van de Rgd ontwikkelt zich in de periode tot de fusie overwegend positief. Wel is in de jaren 2006 en 2007 sprake van een inzinking, grotendeels veroorzaakt door de inspanningen om de brandveiligheid van de rijkshuisvesting op orde te krijgen als gevolg van de Schipholbrand in 2005. De financiële crisis (2008-2012) noopt de Rgd, net als zoveel andere delen van de publieke dienstverlening, tot doelmatiger werken. De productiviteit groeit in deze periode vrij sterk.

Krimp na fusie

Na de voorlopige fusie in 2014 daalt de productiviteit van de Rgd aanzienlijk. De neerwaartse trend zet zich voort in de productiviteitsontwikkeling van het RVB vanaf 2016, het jaar van de definitieve fusie. Waarschijnlijk heeft de fusie zelf een forse impact op de productiviteitsontwikkeling, zoals bij veel andere fusies en reorganisaties het geval is. Mogelijk is ook de economische groei van de laatste jaren van invloed. In veel publieke sectoren en organisaties heeft dit geleid tot minder aandacht voor kostenbeheersing en doelmatigheid.

Meer en betere informatie noodzakelijk

Niet uit te sluiten is dat de productiviteitsontwikkeling enigszins wordt onderschat omdat een deel van de RVB-inspanningen, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe maatschappelijke doelstellingen, niet in de prestatiecijfers zijn verwerkt. Gegevens hierover zijn echter niet of nauwelijks voorhanden. Dit geldt ook voor de kwaliteit van de dienstverlening. Indicatoren die daar goed zicht op bieden ontbreken of de cijfers daarover zijn slechts voor een korte periode beschikbaar (klanttevredenheid). Een uitspraak over hoe de kwaliteit van de dienstverlening van het RVB zich heeft ontwikkeld is daardoor niet goed mogelijk. Het rapport dringt aan op verbetering van de informatievoorziening met betrekking tot kosten en prestaties van het RVB.

Download

Het rapport Rijksvastgoed in bedrijf. Productiviteitstrends Rijksvastgoedbedrijf, 2000-2020 van Jos Blank en Alex van Heezik is te downloaden via deze link.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in het kader van de Agentschapsdoorlichting Rijksvastgoedbedrijf.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jos Blank (j.blank@ipsestudies.nl | 06 488 756 45) of het secretariaat van IPSE Studies (v.vloemans@ipsestudies.nl | 06 205 226 43).

IPSE StudiesProductiviteit Rijksvastgoedbedrijf afgenomen