Gastredactie Special Issue Sustainability
Sustainability Special Issue Economies of Scale and Collaboration: Financial Sustainability in Local Government

1 december 2021

Als gastredacteurs van ‘Sustainability Special Issue Economies of Scale and Collaboration: Financial Sustainability in Local Government‘ hebben Jos Blank en Alex van Heezik van IPSE Studies auteurs aangemoedigd om papers in te dienen die het beleid van de lokale overheid onderzoeken met betrekking tot verschillende vormen van samenwerking en opschaling, met inbegrip van efficiëntiewinsten als gevolg van schaalvoordelen.

In dit speciale nummer worden onderzoekspapers gepresenteerd die de efficiëntie en duurzaamheid van de lokale overheid beoordelen, met een focus op vraagstukken rond fusies, uitbesteding en verschillende vormen van samenwerking.

Ons eigen artikel ‘Economies of Scale and Sustainability in Local Government: A Complex Issue‘ is op 30 november jl. gepubliceerd en daarmee is de special issue afgerond.

Lees hier het volledige artikel.

Lees hier de gehele special issue.

Lees meer
IPSE StudiesGastredactie Special Issue Sustainability

Persbericht: Trends in uitvoering
Kosten en prestaties uitvoeringsorganisaties in beeld

25 november 2021

De uitvoering van de publieke dienstverlening staat vol in de schijnwerpers. Volgens velen zijn de uitvoeringsorganisaties steeds minder goed in staat om hun taken uit te voeren. Verschillende misstanden in de uitvoering, zoals met de kinderopvangtoeslag, lijken dit beeld te bevestigen.

Of uitvoeringsorganisaties ook echt steeds slechter presteren is nog maar de vraag. Het dashboard TrendsinUitvoeringsorganisaties.nl (TiU) geeft antwoord op deze vraag door de prestaties van een aantal belangrijke uitvoeringsorganisaties, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), op de lange termijn in beeld te brengen.

Download hier het persbericht. Voor vragen over het TiU-dashboard kunt u contact opnemen met Alex van Heezik (a.vanheezik@ipsestudies.nl) | 06-24517411).

Lees meer
IPSE StudiesPersbericht: Trends in uitvoering

Persbericht: Grote verschillen in productiviteit kerndepartementen
Kosten en prestaties kerndepartementen in kaart

6 oktober 2021

De Rijksoverheid probeert voortdurend de productiviteit van publieke sectoren en organisaties te stimuleren. Maar hoe staat het eigenlijk met de productiviteit van die Rijksoverheid zelf? Hebben de kerndepartementen van de ministeries hun zaakjes wel op orde?

Uit onderzoek van het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies) blijkt dat de productiviteit van kerndepartementen onderling sterk verschilt. Opvallend is ook dat de productiviteit van de gezamenlijke kerndepartementen in de loop der tijd niet toeneemt. Verder constateren de onderzoekers dat de boekhouding van de departementen niet op orde is en dringen zij aan op een verbeteringsslag.

Download het persbericht en het rapport. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Jos Blank  (j.blank@ipsestudies.nl) | 06-48875645).

Lees meer
IPSE StudiesPersbericht: Grote verschillen in productiviteit kerndepartementen

Productiviteitsontwikkeling onderwijs blijft zorgelijk
Trends in Publieke Sector

28 september 2021

Uit de meest recente update van de monitor Trends in Publieke Sector (TiPS) blijkt dat de productiviteitsontwikkeling van het onderwijs zorgelijk blijft. De dalende trend in primair en voortgezet onderwijs zet zich voort. In het middelbaar beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs is wel sprake van enige productiviteitsverbetering.

De monitor TiPS bevat honderden tijdreeksen met jaardata over ingezette middelen, productie, kwaliteit en productiviteit van acht (deel)sectoren op de terreinen onderwijs en justitie en veiligheid. De gegevens worden regelmatig door ons geüpdatet. De monitor is voor iedereen toegankelijk en cijfers zijn eenvoudig in te zien middels zelf samen te stellen tabellen en grafieken.

Lees meer
IPSE StudiesProductiviteitsontwikkeling onderwijs blijft zorgelijk

Publicatie in Sustainability
Sustainable Provision of School Buildings in The Netherlands

8 september 2021

Ons artikel “Sustainable Provision of School Buildings in The Netherlands: An Empirical Productivity Analysis of Local Government School Building Operations” is op 16 augustus jl. gepubliceerd in Sustainability Special Issue Economies of Scale and Collaboration: Financial Sustainability in Local Government.

Lees hier het volledige artikel.

Lees meer
IPSE StudiesPublicatie in Sustainability

Publicatie in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Technische ontwikkelingen en de vraag naar medisch specialisten

30 juni 2021

In het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken is de onderzoeksnotitie ‘Technische ontwikkelingen en de vraag naar medisch specialisten’ gepubliceerd.

Om een goede personeelsraming te kunnen maken is het van groot belang een goede inschatting te kunnen maken van de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. Vooral in sectoren waar sprake is van technologische ontwikkelingen kan dit een belangrijke rol spelen vanwege de substitutie van arbeid door kapitaal (ICT, nieuwe apparatuur) of door procesmatige en logistieke verbeteringen. In deze onderzoeksnotitie wordt een model gepresenteerd waarmee een inschatting van deze productiviteitsontwikkeling te maken is. Het model wordt toegepast op de beroepsgroep van medisch specialisten. Op basis van de analyse van gegevens van een groot aantal specialismen in verschillende ziekenhuizen over een reeks van jaren komt het beeld naar voren dat voor de behandeling van een patiënt
juist een steeds grotere inzet van medisch specialisten nodig is en dat de arbeidsproductiviteit dus is afgenomen. Dit maakt het probleem van nijpende tekorten als gevolg van de groeiende zorgvraag alleen nog maar urgenter.

Lees hier het volledige artikel.

Lees meer
IPSE StudiesPublicatie in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 17 mei
G-getal op -4,7%, hoge vaccinatiegraad en meivakantie verdrijven Corona

18 mei 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op -4,7 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met 4,7 procent per dag daalt. Vooral de laatste dagen is sprake van een sterke trend naar een steeds sterkere krimp van de pandemie. De hoge vaccinatiegraad en de meivakantie zijn hiervoor verantwoordelijk (zie onze vorige bericht). Het is dan ook te verwachten dat door de versoepelingen en de terugkeer naar de schoolbanken na de meivakantie de trend misschien even iets zal afvlakken. De krimp zal echter door de steeds hogere vaccinatiegraad voorlopig doorzetten.

Voorlopig is dit even het laatste bericht over de Coronacrisis. In de wirwar van cijfers hebben wij de afgelopen maanden getracht met één eenvoudig cijfer te laten zien hoe de zaken er voor stonden. We hebben daarbij een koppeling proberen te maken met de maatregelen die werden genomen. Interessant was om te zien hoe sommige trends door het beleid (zomer 2020) werden genegeerd of samenhangen die er bestonden aanvankelijk werden ontkend (schoolvakanties).

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 17 mei

Hoogconjunctuur prikkelt productiviteit Kadaster
Online publicatie van IPSE Studies op Platform O

27 april 2021

De productiviteit van het Kadaster is tussen 2015 en 2019 met 13 procent toegenomen. De productiviteitsgroei is vooral aangejaagd door de groei van de dienstverlening, zoals het toegenomen aantal hypotheekinschrijvingen. De hoogconjunctuur in deze jaren speelt daarbij een belangrijke rol. Door de groei van de productie heeft het Kadaster de vaste kosten over meer eenheden kunnen verdelen.

Het onderzoek voor het onderdeel doelmatigheid is door IPSE Studies uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK (Niaounakis en Van Heezik, 2020). Download hier het volledige rapport en lees het volledige artikel op Platform O

Lees meer
IPSE StudiesHoogconjunctuur prikkelt productiviteit Kadaster

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 26 april
G-getal op 0,7%, ondanks versnelling vaccinaties blijft omslag pandemie uit

26 april 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op 0,7 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met 0,7 procent per dag groeit. De provincies Friesland, Drenthe en Flevoland laten een bescheiden daling zien. Ondanks dat de vaccinatiesnelheid flink is toegenomen, neemt de pandemie nog steeds niet af.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 26 april

Effecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 19 april
G-getal op 1,0%, aangekondigde versoepelingen onbegrijpelijk

19 april 2021

Het G-getal1 voor heel Nederland staat op dit moment op 1,0 procent. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen gemiddeld met 1,0 procent per dag groeit. Deze groei geldt voor heel Nederland met uitzondering van Drenthe.  Hiermee wordt duidelijk dat de piek van de derde golf nog niet is bereikt en dat volgens eerdere mededelingen van het Kabinet er nog geen ruimte is voor versoepelingen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat het Kabinet vandaag een aantal versoepelingen heeft aangekondigd.

Lees meer
IPSE StudiesEffecten maatregelen op verspreiding Coronavirus: update t/m 19 april