Trends in uitvoering 2006-2022:
minder productie, met meer personeel

24 april 2024

Arbeidsintensiteit neemt toe

Bij de ontwikkeling van de inzet van middelen valt verder op dat het aandeel van de personele inzet bij de meeste uitvoeringsorganisaties is toegenomen. Dat geldt voor 10 van de 14 organisaties. De dienstverlening van deze organisaties is dus arbeidsintensiever geworden. Mogelijk hangt dit onder andere samen met de toenemende complexiteit van beleid en wet- en regelgeving. Niettemin is dit een opvallende tendens in een tijd van digitalisering en sterke groei van automatiseringsmogelijkheden.

Productiviteitsgroei bij meeste uitvoeringsorganisaties negatief

De productiviteit van de uitvoeringsorganisaties is gemeten aan de hand van de verhouding tussen de totale (gewogen) productie en het volume aan ingezette middelen (de kosten gecorrigeerd voor loon- en prijsontwikkelingen). Als de ingezette middelen minder afnemen dan de productie of zelfs toenemen, zoals bij 7 uitvoeringsorganisaties het geval is, resulteert dit in een negatieve productiviteitsgroei. Dit geldt ook voor de 2 uitvoeringsorganisaties waarbij de productiestijging wordt overtroffen door de groei van ingezette middelen. Figuur 2 laat dan ook zien dat de productiviteitsgroei in de periode 2006-2022 bij 9 uitvoeringsorganisaties negatief is. De (ongewogen) gemiddelde jaarlijkse productiviteitsgroei van de 14 uitvoeringsorganisaties gezamenlijk blijft hiermee in de periode 2006-2022 achter bij de marktsector, terwijl in de periode 2006-2021 de productiviteitsgroei van de uitvoeringsorganisaties juist sterker was.

Vooral productiviteitsontwikkeling J&V-organisaties zorgelijk

Opvallend is dat een groot deel van de uitvoeringsorganisaties met een negatieve productiviteitsgroei (6 van de 9) actief is op het terrein van Justitie & Veiligheid (J&V). De IND vormt hierop een positieve uitzondering. Dit J&V-agentschap realiseert juist een aanzienlijke productiviteitsgroei, met een gemiddelde van bijna 3% per jaar.

Download factsheet

De resultaten van de trendanalyse zijn gepubliceerd in Uitvoeringstrends in perspectief. Factsheet productiviteitstrends uitvoeringsorganisaties, 2006-2022. Dit factsheet kunt u downloaden via deze link.

Over het onderzoek

De analyse is uitgevoerd aan de hand van de in TiU gepresenteerde trends. Deze zijn gebaseerd op een groot databestand dat is ontwikkeld door het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies) in het kader van het programma Kennis van de Overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Voor vragen kunt u contact opnemen met Alex van Heezik(email: a.vanheezik@ipsestudies.nl; tel: +31 (0)6 245 17 411) of Jos Blank (email: j.blank@ipsestudies.nl; tel: +31 (0)6 488 75 645).

IPSE StudiesTrends in uitvoering 2006-2022: