Over IPSE Studies

Het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies) beoogt het empirisch onderzoek naar de doelmatigheid en effectiviteit van de publieke sector in Nederland te bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies over de inrichting van een doelmatige publieke sector. IPSE Studies is in 2007 opgericht aan de TU Delft bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management. In 2016 zijn de activiteiten van het instituut ondergebracht in een zelfstandige organisatie die het oorspronkelijke werk van IPSE Studies voortzet en optreedt als conservator van de uitgebreide collectie rapporten, literatuur, data en software die het instituut in de loop van de jaren heeft verzameld.

Contact

Wetenschappelijk, toepasbaar en integer

Onze kennis is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waarbij we steeds gebruik maken van state-of-the-art methoden over productiviteits- en doelmatigheidsanalyses. Belangrijk uitgangspunt bij al ons onderzoekswerk is de toepasbaarheid daarvan: onderzoek dat dienstbaar is aan beleidsmakers en bestuurders en kan worden ingezet om beleid te onderbouwen (evidence-based policy making). Om de toepasbaarheid van ons onderzoek te vergroten maken we veel werk van de verspreiding hiervan. De resultaten van ons onderzoek dragen we uit via publicaties, seminars, congressen en cursussen. Ook brengen we regelmatig adviezen uit aan beleid en politiek en allerlei (koepel)organisaties in de publieke sector. Daarnaast vindt kennisdeling plaats via intensieve (internationale) contacten met beleidsmedewerkers en wetenschappers en via het ontsluiten van data en deze publiekelijk beschikbaar stellen via gebruikersvriendelijke webapplicaties. Bij al ons onderzoek zijn de vijf principes van wetenschappelijke integriteit (eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid), zoals gedefinieerd in de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit leidend.

De mensen

Assoc Prof dr. Jos Blank

Assoc Prof. dr. Jos L.T. Blank, voormalig hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit (leerstoel Productiviteit van de Publieke Sector), is wetenschappelijk directeur van IPSE Studies. Hij is een erkende autoriteit op het gebied van productiviteitsmeting in de publieke sector. Hij publiceerde nationaal en internationaal meer dan 150 artikelen, boeken en rapporten over tal van thema’s en sectoren. Verder treedt hij al decennia lang op als adviseur voor politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers van publieke instellingen en organisaties.

Dr. Alex A.S. van Heezik

Dr. Alex A.S. van Heezik is algemeen directeur van IPSE Studies en senior-onderzoeker. Zijn onderzoeksactiviteiten richten zich voornamelijk op het uitvoeren van trendanalyses, zowel op sector- als op instellingenniveau. Daarnaast ontwikkelt en beheert hij de webapplicaties TrendsinPubliekeSector.nl (TiPS) en TrendsinUitvoeringsorganisaties (TiU) en de bijbehorende databases.

Vanessa Vloemans

Vanessa Vloemans is office manager bij IPSE Studies. Zij biedt ondersteuning en advies op het gebied van communicatie, organisatie en administratie.

Associates

Dr. Bart van Hulst

Bart van Hulst is gepromoveerd econometrist. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring met het uitvoeren van beleidsonderzoek en beheerst een breed scala aan kwantitatieve onderzoeksmethoden. Hij is gespecialiseerd in de zorg, onderwijs en decentrale overheden. In het verleden is hij werkzaam geweest bij NZi (Prismant), het Nederlands Economisch instituut (Ecorys) en de TU-delft. Tegenwoordig is hij werkzaam als senior wetenschappelijk medewerker bij het SCP.

Prof. Vivian G. Valdmanis

Prof. Vivian G. Valdmanis is professor aan de Western Michigan University, Verenigde Staten. Zij verkreeg haar doctorsgraad aan de Vanderbilt University. Haar onderzoek richt zich op de productiviteit en effectiviteit van ziekenhuizen en zorgsystemen, en in het bijzonder op studies naar de kosten van behandeling van patiënten met diabetes. Verder was zij verbonden aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of the Sciences in Philadelphia en IESEG in Lille (Frankrijk). Zij analyseerde de zorgprogramma’s in landen als Bangladesh, Mongolië, Belize, Brazilië en Tanzania.

Prof. dr. Kristiaan Kerstens

Prof. dr. Kristiaan Kerstens is Directeur de recherche aan het Franse Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS) & hoogleraar bij de IESEG School of Management in Lille. Hij is een vooraanstaand expert op het terrein van efficiëntiemeting in de publieke en private sector en heeft hierover uitgebreid gepubliceerd. Daarnaast publiceert hij op het vlak van productiviteitsindices en publieke economie in het algemeen.

Alumni

Thomas Niaounakis MSc.

Thomas Niaounakis is als onderzoeker en projectleider verbonden geweest aan IPSE Studies. Hij heeft uitgebreide ervaring met onderzoek op terrein van doelmatigheid in de publieke sector. Recentelijk richtte hij zich daarbij vooral op de grote uitvoeringsorganisaties van de overheid, zoals het UWV, de SVB en het CJIB. Eerder deed hij onder meer ook vergelijkend onderzoek tussen gemeenten. Inmiddels is Thomas werkzaam bij de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën, waar hij zich bezighoudt met de doelmatigheid en doeltreffendheid van overheidsbeleid.

Ir. Bas Blank

Bas Blank was bij IPSE actief als onderzoeker. Zijn activiteiten binnen IPSE Studies richtten zich op doelmatigheidsonderzoek naar zbo’s, agentschappen en kerndepartementen binnen ministeries. Bas studeerde Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Hij is op dit moment nog betrokken bij de afdeling Astrodynamics and Space Missions in het kader van zijn promotieonderzoek. Zijn promotieonderzoek richt zich op het ontwikkelen van complexe computermodellen die een koppeling maken tussen smeltende ijsmassa’s op Aarde, de zeeniveaustijging en de solide Aarde als geofysisch systeem. Dit onderzoek is in zijn aard interdisciplinair en bestaat uit de kerntaken modelleren, programmeren en werken met een grote variatie aan datasets.

Prof. dr. Carla Haelermans

Carla Haelermans is hoogleraar onderwijseconomie bij de leerstoel Human Capital, Educational Technology and Inequality bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de School of Business and Economics (SBE), Universiteit Maastricht. Haar belangrijkste onderzoeksinteresses liggen bij onderwijseconomie, arbeidseconomie, technologie in het onderwijs en ongelijkheid. Daarnaast vervult ze drie leidinggevende functies.

Dr. Thijs Urlings

Thijs Urlings is als prestatiemanager bij NS Netwerkontwikkeling & -ontwerp verantwoordelijk voor regie op de reizigerspunctualiteit. Daarnaast is hij Product Owner van het reizigerspunctualiteit team bij het Kenniscentrum. Daarvoor werkte hij voor diverse instanties o.a. als researcher en research advisor.

Drs. Patrick Koot

Patrick Koot is een econometrist die ruim 20 jaar ervaring heeft met het uitvoeren van beleidsonderzoek en het vervaardigen van beleidsramingen. Hij sinds begin 2022 werkzaam als Senior adviseur belastingontvangsten bij de Belastingdienst/Ministerie van Financiën en werkte voorheen o.a. als senior wetenschappelijk medewerker koopkracht bij het Centraal Planbureau en als beleidsmedewerker inkomensbeleid bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zijn specifieke interesses liggen op het gebied van belastingen, sociale zekerheid, armoede en koopkracht.

Prof. dr. Pierre Koning

Pierre Koning is hoogleraar Economie van sociale verzekeringen en de arbeidsmarkt aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Pierre was tot december 2015 werkzaam als Chief Science Officer bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Nederland. Pierre promoveerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over werkzoekmodellen voor de arbeidsmarkt. Zijn speciale interesse ligt op het gebied van bijstandsverlening en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen – hier zijn ook de meeste van zijn internationale publicaties op gericht. Pierre is ook verbonden aan IZA en Tinbergen Instituut.

Dr. ir. Adrie Dumaij, MBA

Adrie Dumaij is Business owner Informatievoorziening bij het RIVM. Hij verbindt informatietechnologie met management en bestuurders, door richting en inhoud te geven en mensen te inspireren. Hij is opgeleid in informatietheorie, medische informatica, overheids- en bedrijfskunde, economie en econometrie en heeft diverse management- en adviesfuncties in het (semi)publieke domein vervuld.

Jolanda Vollebregt

Jolanda adviseert, ondersteunt en ontzorgt virtueel en op locatie. Ze is sparringspartner op het gebied van personeel, organisatie, communicatie en administratie. Bij IPSE Studies was zij twee jaar lang de rechterhand van Jos en Alex als officemanager.

Alessandra di Pietro

Alessandra is research fellow bij het European University Institute in Florence.

IPSE StudiesOver IPSE Studies