Trends in onderwijs:
uitbraak corona positieve invloed op productiviteit hoger onderwijs

22 september 2022

Uit de nieuwste cijfers van de monitor TrendsinPubliekesector.nl (TiPS) blijkt dat de uitbraak van de coronapandemie in het hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs) een positief effect heeft gehad op de productiviteit. Deze groei is vooral te danken aan de toename van het aantal studenten, o.a. doordat middelbare scholieren in 2020 geen centraal eindexamen hoefden te doen. In de productiviteit van de andere onderwijssectoren treedt tussen 2019 en 2020 weinig verandering op.

Lees meer
IPSE StudiesTrends in onderwijs:

Trends in uitvoering:
UWV in kopgroep van goed presterende uitvoeringsorganisaties

8 september 2022

Productiviteitsontwikkeling UWV, 2002-2021 (indexcijfers: 2002 =100)

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) behoort tot de groep best presterende uitvoeringsorganisaties van ons land. Het UWV, dat zich onder andere bezighoudt met het verstrekken van WW- en WAO-uitkeringen, is er de afgelopen decennia in geslaagd om de uitvoeringskosten per klant steeds verder te verlagen. Daardoor heeft de organisatie in de loop der jaren een flinke productiviteitswinst weten te boeken. Tegelijkertijd is ook de kwaliteit van de dienstverlening van het UWV op diverse punten vooruitgegaan.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het dashboard TrendsinUitvoeringsorganisaties.nl (TiU).
Het TiU-dashboard, een initiatief van IPSE Studies, brengt de langetermijntrends van de prestaties van een aantal belangrijke uitvoeringsorganisaties in beeld.

Lees meer
IPSE StudiesTrends in uitvoering:

Gebrekkige verantwoording prestaties uitvoeringsorganisaties

31 augustus 2022

De verantwoording over de geleverde producten en diensten laat bij veel uitvoeringsorganisaties te wensen over. In de jaarverslagen en andere openbare bronnen ontbreken vaak allerlei gegevens die nodig zijn om de ontwikkeling van de prestaties van de organisaties over meerdere jaren goed in beeld te krijgen. Hierdoor is er weinig zicht op het functioneren van deze uitvoeringsorganisaties op de langere termijn, met name op het gebied van productiviteit en doelmatigheid. Dat beperkt de mogelijkheden tot sturing hierop.

Deze constatering volgt uit de ‘Quick scan uitvoeringsorganisaties’ van IPSE Studies. Met deze quick scan zijn de mogelijkheden verkend het dashboard TrendsinUitvoeringsorganisaties.nl (TiU) uit te breiden met de productiviteitstrends van diverse andere uitvoeringsorganisaties. Na een voorselectie op basis van de omvang en leeftijd van de organisatie is de databeschikbaarheid van 21 uitvoeringsorganisaties geïnventariseerd.

Lees meer
IPSE StudiesGebrekkige verantwoording prestaties uitvoeringsorganisaties

Verbeter de productiviteit in het Nederlandse onderwijs
Online publicatie op MeJudice

25 juli 2022

Het afgelopen decennium heeft het Nederlandse funderend onderwijs een opvallende productiviteitsdaling laten zien. Volgens Jos Blank en Alex van Heezik is een verkeerde beleidsfilosofie de hoofdschuldige. Door serieus werk te maken van haar grondwettelijke taken, kan de overheid in het funderend onderwijs nog fors bezuinigen en tegelijkertijd het lerarentekort oplossen.

Lees hier het volledige artikel.

 

 

Lees meer
IPSE StudiesVerbeter de productiviteit in het Nederlandse onderwijs

Ontwikkeling beloning ziekenhuispersoneel valt niet tegen
Publicatie op Platform O, 28 juni 2022

6 juli 2022

Als je goed wil verdienen moet je vooral niet in de publieke sector gaan werken. In het bedrijfsleven is de beloning veel beter en die verschillen in beloning nemen in de loop van de tijd alleen maar toe.

Een veelgehoord verhaal, maar klopt dat eigenlijk wel? Jos Blank en Alex van Heezik zochten het uit.

Lees hier het volledige artikel op Platform O.

Lees meer
IPSE StudiesOntwikkeling beloning ziekenhuispersoneel valt niet tegen

Jos Blank in gesprek met SER-commissie over personeelstekort in maatschappelijke sectoren

30 juni 2022

De SER heeft geconstateerd dat de productiviteit in grote delen van maatschappelijke sectoren is gedaald. Ten opzichte van de markt is de mate van vernieuwing of innovatie beperkt. Vernieuwend en slimmer werken komen onvoldoende van de grond. Bovendien is er sprake van een hoge (ervaren) regeldruk.

De SER-commissie die adviseert over de personeelstekorten in maatschappelijke sectoren ging vandaag in gesprek met een aantal experts en praktijkdeskundigen. In die hoedanigheid schoof ook Jos Blank aan bij dit rondetafelgesprek om van gedachte te wisselen over productiviteitsverbetering in de maatschappelijke sectoren zorg, onderwijs, veiligheid, rechtspraak en kinderopvang.

Lees meer
IPSE StudiesJos Blank in gesprek met SER-commissie over personeelstekort in maatschappelijke sectoren

Productiviteitsgroei uitvoeringsorganisaties wisselvallig

29 juni 2022

De gemiddelde jaarlijkse productiviteitsgroei van acht grote uitvoeringsorganisaties tussen 1998 en 2020 laat een wisselend beeld zien. Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Sociale Verzekeringsbank is sprake van een substantiële productiviteitsgroei. Bij het Kadaster, de Rijksdienst voor het Wegverkeer en Rijkswaterstaat is de jaarlijkse groei gering. Het Centraal Justitieel Incassobureau en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers kennen zelfs een negatieve ontwikkeling. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een rapport van IPSE Studies over de staat van uitvoering in Nederland.

Lees meer
IPSE StudiesProductiviteitsgroei uitvoeringsorganisaties wisselvallig

Productiviteit Rijksvastgoedbedrijf afgenomen

9 juni 2022

De fusie van de Rijksvastgoedorganisaties, waaronder de Rijksgebouwendienst (Rgd) en de Dienst Vastgoed Defensie (DVD), in 2014 heeft de productiviteit van het Rijksvastgoedbeheer geen goed gedaan. Terwijl de productiviteit van de Rgd zich tussen 2000 en 2014 voornamelijk positief ontwikkelt, neemt de productiviteit van het nieuw gevormde Rijksvastgoedbedrijf (RVB) vanaf 2014 alleen maar af. De fusie zelf is waarschijnlijk een van de belangrijkste oorzaken van de negatieve productiviteitsontwikkeling. Dat is belangrijkste conclusie van het onderzoek van IPSE Studies naar de productiviteitsontwikkeling van de RVB en een van zijn belangrijkste voorlopers: de Rgd.

Lees meer
IPSE StudiesProductiviteit Rijksvastgoedbedrijf afgenomen

Beloning werknemers ziekenhuizen vanaf 2000 bovengemiddeld gestegen

7 juni 2022

Tussen 2000 en 2019 stijgt de beloning van een gemiddelde werknemer in de sector ziekenhuizen (+150%) sterker dan de beloning van de gemiddelde werknemer in Nederland (+72%). Die sterke groei vindt vooral in het eerste decennium plaats. Vanaf 2015 loopt de gemiddelde beloning in de sector ziekenhuizen enigszins achter bij de beloning van de gemiddelde werknemer in Nederland.

Lees meer
IPSE StudiesBeloning werknemers ziekenhuizen vanaf 2000 bovengemiddeld gestegen

Opvallende productiviteitsdaling ziekenhuizen in laatste decennium
Nieuwe cijfers monitor Trends in Publieke Sector

30 mei 2022

Na een lange periode van groei en stabiliteit is de productiviteit van ziekenhuizen tussen 2012 en 2019 opvallend sterk gedaald. In die periode leverden de Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld per jaar 2 procent minder diensten per bestede euro. Dat is de belangrijkste conclusie die volgt uit de nieuwste cijfers van de monitor Trends in Publieke Sector (TiPS) van IPSE Studies.

Lees meer
IPSE StudiesOpvallende productiviteitsdaling ziekenhuizen in laatste decennium