Dure specialistische zorg groeit ten koste van basiszorg
Artikel in Skipr Quarterly 2023 en Skipr.nl.

7 augustus 2023

Skipr logo

In het IZA staat te lezen dat de zorg nu eindelijk echt een begin moet maken met het vooropstellen van de maatschappelijke vraag. Analyse van de ziekenhuiszorg in de afgelopen twintig jaar laat echter zien dat de groei juist daar plaatsvindt waar de maatschappij haar niet nodig heeft.

Lees hier het volledige artikel van Pierre de Winter op skipr.nl

Lees meer
IPSE StudiesDure specialistische zorg groeit ten koste van basiszorg

Grote verschillen in doelmatigheid jeugdzorg tussen gemeenten

23 juni 2023

Uit onderzoek van IPSE Studies naar de kosten en prestaties van de jeugdzorg in 352 gemeenten in 2021 blijkt dat er tussen gemeenten grote verschillen bestaan in de kostendoelmatigheid van de jeugdzorg. Sommige gemeenten kunnen dezelfde diensten verlenen tegen slechts de helft van de huidige kosten. Ook voor veel andere gemeenten lijkt een kostenbesparing op de jeugdzorg mogelijk. Gemiddeld over alle gemeenten bedraagt de kostendoelmatigheid 80 procent. Dit betekent dat een gemiddelde gemeente dezelfde prestaties kan leveren tegen 20 procent lagere kosten.

Lees meer
IPSE StudiesGrote verschillen in doelmatigheid jeugdzorg tussen gemeenten

Hoe de Nederlandse overheid al veertig jaar de ziekte van Baumol in de publieke dienstverlening aanwakkert
Online publicatie op MeJudice

16 juni 2023

De productiviteit in de publieke sector neemt al decennialang af, terwijl de kwaliteit niet verbetert – of zelfs verslechtert. Dit is volgens Jos Blank het gevolg van maar liefst drie chronische aandoeningen van het overheidsbeleid: beleidsobesitas, het kwaliteitssyndroom en de schaalkwaal.

Lees hier het volledige artikel.

Het essay Overheidsbeleid lijdt aan het Münchhausen “by proxy’ syndroom: hoe de Nederlandse overheid al veertig jaar de ziekte van Baumol in de publieke dienstverlening aanwakkert is gratis te downloaden via deze link.

Lees meer
IPSE StudiesHoe de Nederlandse overheid al veertig jaar de ziekte van Baumol in de publieke dienstverlening aanwakkert

Spilzieke overheid lijdt aan het Münchhausen ‘by proxy’ syndroom

14 juni 2023

Al decennialang worden er miljarden euro’s belastinggeld verspild in de publieke dienstverlening, vooral in het onderwijs, de zorg en justitie en veiligheid. Belangrijkste oorzaak zijn drie persistente beleidsziekten: obesitas, het kwaliteitssyndroom en de schaalkwaal. Dat is de belangrijkste conclusie uit een reflectie van IPSE Studies op de resultaten van veertig jaar onderzoek naar het functioneren van de publieke dienstverlening in Nederland.

Lees meer
IPSE StudiesSpilzieke overheid lijdt aan het Münchhausen ‘by proxy’ syndroom

Trends in uitvoering:
bescheiden groei productiviteit CBR in periode 1998-2021

31 mei 2023

Notebook pagina Trens TiU

De productiviteit van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is in de periode 1998-2021 gemiddeld met 0,4 procent per jaar toegenomen. Dat is ongeveer hetzelfde groeipercentage als van de Nederlandse marktsector in deze periode. De productiviteitsgroei van het CBR blijft wel wat achter bij die van een aantal andere uitvoeringsorganisaties. Dit verschil is onder andere toe te schrijven aan de coronapandemie, waarvan het CBR, meer dan veel andere uitvoeringsorganisaties, grote last ondervond.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van Trends in Uitvoeringsorganisaties (TiU). De TiU-trendmonitor, een initiatief van IPSE Studies, brengt de langetermijntrends van de prestaties van een aantal belangrijke uitvoeringsorganisaties in beeld.

Lees meer
IPSE StudiesTrends in uitvoering:

Update trends in onderwijs:
Nationaal Programma Onderwijs zet onderwijsproductiviteit in 2021 verder onder druk

4 april 2023

Uit de nieuwste cijfers van de monitor TrendsinPubliekesector.nl (TiPS) blijkt dat de productiviteit van vier van vijf onderwijssectoren tussen 2020 en 2021 is gedaald. Alleen het wetenschappelijk onderwijs weet een geringe productiviteitsgroei te realiseren. De productiviteitsdaling is vooral toe te schrijven aan de groei van de (reële) kosten. De budgetverruiming met middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Met het programma komen honderden miljoenen beschikbaar om de gevolgen van de coronapandemie in het onderwijs op te vangen en te werken aan herstel. Of dit tot de gewenste resultaten leidt is onduidelijk.

Lees meer
IPSE StudiesUpdate trends in onderwijs:

SER-advies arbeidsmarktkrapte publieke sectoren:
overheid moet gerichter sturen op verhogen productiviteit en kwaliteit

20 februari 2023

Door de arbeidsmarktkrapte komt de uitvoering van publieke taken zoals zorg, onderwijs, kinderopvang en veiligheid in de knel. Om hieraan het hoofd te bieden zijn volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) drastische maatregelen nodig. Het gerichter sturen op verbetering van productiviteit en kwaliteit in de (semi)publieke sectoren kan een belangrijke bijdrage leveren om de arbeidskrapte tegen te gaan. De sturing op productiviteit moet volgens de SER een veel meer centrale plaats in het beleid krijgen, evenals het rapporteren over de opbrengsten ervan in de verantwoording. Het benchmarken van prestaties en kwaliteit is daarbij een belangrijk instrument. De SER adviseert hierop stevig in te zetten en verwijst naar enkele goede initiatieven op dit gebied, zoals de trendmonitors van IPSE Studies waarin de productiviteitstrends in kaart worden gebracht en waarmee publieke organisaties en sectoren zich onderling kunnen vergelijken. Volgens de SER verdienen de resultaten van deze analyses meer aandacht en zouden zij ook in de jaarlijkse verantwoording van de publieke middelen expliciet aan de orde moeten komen.

Meer info over dit SER-advies is hier te vinden.

Lees meer
IPSE StudiesSER-advies arbeidsmarktkrapte publieke sectoren:

Nieuwe cijfers over de productiviteit van de uitvoeringspraktijk:
sterke productiviteitsgroei bij Immigratie- en Naturalisatiedienst in 2021

18 januari 2023

Notebook pagina Trens TiU

Het dashboard TrendsinUitvoeringsorganisaties.nl (TiU) is geactualiseerd met de cijfers over 2021. Het TiU-dashboard brengt de langetermijnontwikkeling van de productiviteit van een aantal belangrijke uitvoeringsorganisaties in beeld via toegankelijke en interactieve grafieken. Naast de productiviteitstrends toont TiU de onderliggende trends in kosten, geleverde diensten en producten en de kwaliteit daarvan. Ook biedt het dashboard zicht op beleidsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn geweest op de productiviteitstrends.

Lees meer
IPSE StudiesNieuwe cijfers over de productiviteit van de uitvoeringspraktijk:

Trends in justitie en veiligheid:
verdere daling productiviteit rechterlijke macht en gevangeniswezen

8 december 2022

De productiviteit van de rechterlijke macht en het gevangeniswezen is in 2020 aanzienlijk gedaald. Dit is waarschijnlijk voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de uitbraak van de coronapandemie. Door de coronamaatregelen daalt het aantal afgehandelde rechtszaken en de instroom van gedetineerden, terwijl de kosten blijven doorlopen en zelfs nog wat toenemen. De prestaties van de politie lijken minder door de pandemie te zijn beïnvloed, al is ook hier sprake van een (licht) dalende productiviteit. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de monitor TrendsinPubliekesector.nl (TiPS).

Lees meer
IPSE StudiesTrends in justitie en veiligheid: