Trends in uitvoering:
bescheiden groei productiviteit CBR in periode 1998-2021

31 mei 2023

Productiviteitsgroei met ups en downs

Bovenstaande figuur laat zien hoe de productiviteit van het CBR zich in de periode 1998-2001 ontwikkelt. Productiviteit is de verhouding tussen de geleverde productie en de hiervoor ingezette middelen. De productie van het CBR wordt gemeten aan de hand van het aantal afgenomen theorie- en praktijkexamens en het aantal in behandeling genomen aanvragen medische rijgeschiktheid (gezondheidsverklaringen). De inzet van middelen is gelijk aan de kosten van het CBR, gecorrigeerd voor loon- en prijsontwikkelingen.

Uit deze figuur blijkt dat de productiviteitsontwikkeling van het CBR een grillig verloop kent. Perioden van groei worden afgewisseld door perioden van krimp. Dit hangt vooral samen met de schommelingen in de productie. Voor een deel is dit toe te schrijven aan de economische conjunctuur, maar ook spelen allerlei andere externe omstandigheden een rol, zoals veranderingen in de leeftijdsopbouw en wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving. Zo resulteert het aanscherpen van de eisen voor motorexamens in 2013 en de verhoging van de keuringsleeftijd van 70 naar 75 jaar in 2014 tot een flinke productiekrimp. De productiviteitdaling die in beide jaren plaatsvindt is daar grotendeels het gevolg van.

Corona

Een bijzondere en onvoorspelbare externe omstandigheid is de uitbraak van de coronapandemie. De grote productie- en productiviteitsdaling in 2020 is hoofdzakelijk het gevolg van de pandemie en de maatregelen om die te bestrijden. Daardoor moesten heel veel examens worden uitgesteld. Hoewel het CBR ook in 2021 nog hinder ondervindt van de coronamaatregelen, vindt er wel weer enig herstel van de productie plaats en neemt ook de productiviteit weer toe.

Kwaliteit dienstverlening

Mede door de gevolgen van de coronapandemie is de kwaliteit van de dienstverlening van het CBR de afgelopen jaren behoorlijk onder druk komen te staan. Dit betreft echter voornamelijk de tijdigheid van de dienstverlening, zoals de sterk oplopende reserveringstermijnen van theorie- en praktijkexamens. Vóór de pandemie kampte het CBR met grote achterstanden bij de medische beoordelingen. Over andere kwaliteitsaspecten ontbreken adequate, meerjarige gegevens. Er is daardoor, én door het volstrekt ontbreken van gegevens vóór 2013, sprake van een incompleet beeld van de kwaliteitsontwikkeling van het CBR. Uitspraken over een eventuele samenhang tussen kwaliteit en productiviteit zijn dan ook niet mogelijk.

Meer informatie

Een beknopte achtergrondschets over de productiviteitstrends van het CBR is hier te vinden. Deze publicatie is ook te downloaden via het dashboard TrendsinUitvoeringsorganisaties.nl. Het dashboard TiU is een initiatief van Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies), mogelijk gemaakt met financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Meer info over het dashboard is hier te vinden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Alex van Heezik (a.vanheezik@ipsestudies.nl | 06 245 174 11) of het secretariaat van IPSE Studies (v.vloemans@ipsestudies.nl | 06 205 226 43).

 

IPSE StudiesTrends in uitvoering: