Doelmatigheid essentieel in Regeerakkoord
Online publicatie op Me Judice

24 januari 2022

 

De plannen van Rutte IV zijn lastig uitvoerbaar, gezien de krappe arbeidsmarkt. Het grote risico is dat gepoogd wordt deze problemen de baas te worden door verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Een loonspiraal dreigt, ook door de sterk gestegen consumentenprijzen. Een oplossing die het probleem kan verzachten is het verbeteren van de doelmatigheid en productiviteit in de publieke sector. In deze bijdrage aan Me Judice richt Jos Blank zich op een recent onderzoek naar de ambtenarij in ons land.

Lees hier het volledige artikel.

Lees meer
IPSE StudiesDoelmatigheid essentieel in Regeerakkoord

Persbericht: Trends in justitie en veiligheid
Einde productiviteitsdaling politie en rechterlijke macht nog niet in zicht

9 december 2021

Uit de nieuwste cijfers van de monitor TrendsinPubliekesector.nl (TiPS) blijkt dat de productiviteit van de politie in 2019 weer verder is afgenomen. Dit past in de neerwaartse trend van de laatste jaren, die volgt op een korte periode van lichte productiviteitsgroei. Ook de rechterlijke macht slaagt er niet in de negatieve trend, die in 2015 is ingezet, te stoppen. De productiviteit van het gevangeniswezen is in 2019 eveneens gedaald, maar het niveau ligt hier wel veel hoger dan enkele jaren eerder.

Download hier het persbericht. Voor vragen over het TiPS-dashboard kunt u contact opnemen met Alex van Heezik (a.vanheezik@ipsestudies.nl) | 06-24517411).

Lees meer
IPSE StudiesPersbericht: Trends in justitie en veiligheid

Gastredactie Special Issue Sustainability
Sustainability Special Issue Economies of Scale and Collaboration: Financial Sustainability in Local Government

1 december 2021

Als gastredacteurs van ‘Sustainability Special Issue Economies of Scale and Collaboration: Financial Sustainability in Local Government‘ hebben Jos Blank en Alex van Heezik van IPSE Studies auteurs aangemoedigd om papers in te dienen die het beleid van de lokale overheid onderzoeken met betrekking tot verschillende vormen van samenwerking en opschaling, met inbegrip van efficiëntiewinsten als gevolg van schaalvoordelen.

In dit speciale nummer worden onderzoekspapers gepresenteerd die de efficiëntie en duurzaamheid van de lokale overheid beoordelen, met een focus op vraagstukken rond fusies, uitbesteding en verschillende vormen van samenwerking.

Ons eigen artikel ‘Economies of Scale and Sustainability in Local Government: A Complex Issue‘ is op 30 november jl. gepubliceerd en daarmee is de special issue afgerond.

Lees hier het volledige artikel.

Lees hier de gehele special issue.

Lees meer
IPSE StudiesGastredactie Special Issue Sustainability

Persbericht: Trends in uitvoering
Kosten en prestaties uitvoeringsorganisaties in beeld

25 november 2021

De uitvoering van de publieke dienstverlening staat vol in de schijnwerpers. Volgens velen zijn de uitvoeringsorganisaties steeds minder goed in staat om hun taken uit te voeren. Verschillende misstanden in de uitvoering, zoals met de kinderopvangtoeslag, lijken dit beeld te bevestigen.

Of uitvoeringsorganisaties ook echt steeds slechter presteren is nog maar de vraag. Het dashboard TrendsinUitvoeringsorganisaties.nl (TiU) geeft antwoord op deze vraag door de prestaties van een aantal belangrijke uitvoeringsorganisaties, zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), op de lange termijn in beeld te brengen.

Download hier het persbericht. Voor vragen over het TiU-dashboard kunt u contact opnemen met Alex van Heezik (a.vanheezik@ipsestudies.nl) | 06-24517411).

Lees meer
IPSE StudiesPersbericht: Trends in uitvoering

Persbericht: Grote verschillen in productiviteit kerndepartementen
Kosten en prestaties kerndepartementen in kaart

6 oktober 2021

De Rijksoverheid probeert voortdurend de productiviteit van publieke sectoren en organisaties te stimuleren. Maar hoe staat het eigenlijk met de productiviteit van die Rijksoverheid zelf? Hebben de kerndepartementen van de ministeries hun zaakjes wel op orde?

Uit onderzoek van het Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies) blijkt dat de productiviteit van kerndepartementen onderling sterk verschilt. Opvallend is ook dat de productiviteit van de gezamenlijke kerndepartementen in de loop der tijd niet toeneemt. Verder constateren de onderzoekers dat de boekhouding van de departementen niet op orde is en dringen zij aan op een verbeteringsslag.

Download het persbericht en het rapport. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Jos Blank  (j.blank@ipsestudies.nl) | 06-48875645).

Lees meer
IPSE StudiesPersbericht: Grote verschillen in productiviteit kerndepartementen

Productiviteitsontwikkeling onderwijs blijft zorgelijk
Trends in Publieke Sector

28 september 2021

Uit de meest recente update van de monitor Trends in Publieke Sector (TiPS) blijkt dat de productiviteitsontwikkeling van het onderwijs zorgelijk blijft. De dalende trend in primair en voortgezet onderwijs zet zich voort. In het middelbaar beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs is wel sprake van enige productiviteitsverbetering.

De monitor TiPS bevat honderden tijdreeksen met jaardata over ingezette middelen, productie, kwaliteit en productiviteit van acht (deel)sectoren op de terreinen onderwijs en justitie en veiligheid. De gegevens worden regelmatig door ons geüpdatet. De monitor is voor iedereen toegankelijk en cijfers zijn eenvoudig in te zien middels zelf samen te stellen tabellen en grafieken.

Lees meer
IPSE StudiesProductiviteitsontwikkeling onderwijs blijft zorgelijk

Publicatie in Sustainability
Sustainable Provision of School Buildings in The Netherlands

8 september 2021

Ons artikel “Sustainable Provision of School Buildings in The Netherlands: An Empirical Productivity Analysis of Local Government School Building Operations” is op 16 augustus jl. gepubliceerd in Sustainability Special Issue Economies of Scale and Collaboration: Financial Sustainability in Local Government.

Lees hier het volledige artikel.

Lees meer
IPSE StudiesPublicatie in Sustainability

Publicatie in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Technische ontwikkelingen en de vraag naar medisch specialisten

30 juni 2021

In het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken is de onderzoeksnotitie ‘Technische ontwikkelingen en de vraag naar medisch specialisten’ gepubliceerd.

Om een goede personeelsraming te kunnen maken is het van groot belang een goede inschatting te kunnen maken van de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit. Vooral in sectoren waar sprake is van technologische ontwikkelingen kan dit een belangrijke rol spelen vanwege de substitutie van arbeid door kapitaal (ICT, nieuwe apparatuur) of door procesmatige en logistieke verbeteringen. In deze onderzoeksnotitie wordt een model gepresenteerd waarmee een inschatting van deze productiviteitsontwikkeling te maken is. Het model wordt toegepast op de beroepsgroep van medisch specialisten. Op basis van de analyse van gegevens van een groot aantal specialismen in verschillende ziekenhuizen over een reeks van jaren komt het beeld naar voren dat voor de behandeling van een patiënt
juist een steeds grotere inzet van medisch specialisten nodig is en dat de arbeidsproductiviteit dus is afgenomen. Dit maakt het probleem van nijpende tekorten als gevolg van de groeiende zorgvraag alleen nog maar urgenter.

Lees hier het volledige artikel.

Lees meer
IPSE StudiesPublicatie in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

Hoogconjunctuur prikkelt productiviteit Kadaster
Online publicatie van IPSE Studies op Platform O

27 april 2021

De productiviteit van het Kadaster is tussen 2015 en 2019 met 13 procent toegenomen. De productiviteitsgroei is vooral aangejaagd door de groei van de dienstverlening, zoals het toegenomen aantal hypotheekinschrijvingen. De hoogconjunctuur in deze jaren speelt daarbij een belangrijke rol. Door de groei van de productie heeft het Kadaster de vaste kosten over meer eenheden kunnen verdelen.

Het onderzoek voor het onderdeel doelmatigheid is door IPSE Studies uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK (Niaounakis en Van Heezik, 2020). Download hier het volledige rapport en lees het volledige artikel op Platform O

Lees meer
IPSE StudiesHoogconjunctuur prikkelt productiviteit Kadaster

Publicatie in VNG Magazine 2 april 2021
De productievere overheid

7 april 2021

In het VNG Magazine is het artikel ‘De productievere overheid’ gepubliceerd n.a.v. een interview met Jos Blank.

Gemeenten kampen met grote tekorten in het sociaal domein, vooral omdat de vraag naar hulp groter is dan het beschikbare budget. Econoom Frank Kalshoven pleit voor meer aandacht voor efficiëntie bij gemeenten, ook al is dat gezien de omstandigheden niet eenvoudig.

Lees hier het volledige artikel.

Lees meer
IPSE StudiesPublicatie in VNG Magazine 2 april 2021