Trends in uitvoering:
UWV in kopgroep van goed presterende uitvoeringsorganisaties

8 september 2022

Productiviteitsgroei vooral door taakstellingen

Productiviteit is de verhouding tussen de geleverde productie en de hiervoor ingezette middelen. Het weerspiegelt de kosten per eenheid product. De productie van het UWV wordt in TiU gemeten aan de hand van het totaal aantal aanvragen en klanten van het UWV. Behalve de aanvragen en klanten met betrekking tot de werknemersverzekeringen (WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo, ZW en Wajong) zijn vanaf 2020 ook de aantallen die verband houden met de ‘Coronaregelingen’ NOW- en TOFA meegeteld. De inzet van middelen wordt afgeleid uit de kosten van het UWV.

Vooral de ontwikkeling van de inzet van middelen draagt bij aan de productiviteitsgroei van het UWV. Vanaf de oprichting van het UWV in 2002 is er vrijwel elk jaar sprake van een lagere middeleninzet, ook als de productie, in de jaren na 2008, als gevolg van de financiële crisis, flink toeneemt. Dit is voor een belangrijk deel het resultaat van de taakstellingen die het UWV in de loop der jaren krijgt opgelegd. De organisatie is daardoor voortdurend aangespoord om doelmatiger te werk te gaan, onder andere door een vergaande digitalisering van de WW-dienstverlening.

Corona

Na 2016 begint de productiviteit van het UWV wat af te nemen. Ten opzichte van de meeste andere organisaties beweegt de productiviteit zich echter nog steeds op hoog niveau. En dat is zeker in 2020 het geval, als de productiviteit plotseling sterk toeneemt. Deze groei is geheel toe te schrijven aan de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die daarvoor zijn genomen. Dit zorgt voor een grote stijging van de UWV-productie, vooral door de sterke toename van het aantal WW-klanten en -aanvragen én de NOW-voorschotaanvragen. De middeleninzet neemt ook toe, maar een stuk minder dan de productie.

Kwaliteit dienstverlening

Uit de beschikbare cijfers over kwaliteit blijkt niet dat er sprake is van een uitruil tussen productiviteit en kwaliteit. Eerder wijzen de cijfers op een positieve samenhang. Dit blijkt onder andere uit de positieve ontwikkeling van de klanttevredenheid en de afname van het aantal klachten over UWV-beslissingen.

Meer informatie

Een beknopte achtergrondschets over de productiviteitstrends van het UWV is hier te vinden. Deze publicatie is ook te downloaden via het dashboard TrendsinUitvoeringsorganisaties.nl. Het dashboard TiU is een initiatief van Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies), mogelijk gemaakt met financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Meer info over het dashboard is hier te vinden.

De UWV-trendanalyse maakt deel uit van een tweejarig onderzoeksprogramma (2022-2023) waarin de productiviteit en doelmatigheid van uitvoeringsorganisaties centraal staan. Dit programma is een van de onderdelen van het project Staat van de Uitvoering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en ICTU.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Alex van Heezik (a.vanheezik@ipsestudies.nl | 06 245 174 11) of het secretariaat van IPSE Studies (v.vloemans@ipsestudies.nl | 06 205 226 43).

IPSE StudiesTrends in uitvoering: