Trends in onderwijs:
uitbraak corona positieve invloed op productiviteit hoger onderwijs

22 september 2022

Ontwikkeling onderwijsproductiviteit blijft zorgelijk

TiPS brengt de productiviteitstrends in het onderwijs vanaf 1980 in beeld. Daaruit blijkt dat de productiviteit in de meeste onderwijssectoren in de loop van de tijd aanzienlijk is afgenomen. Ook in het afgelopen decennium ontwikkelt de onderwijsproductiviteit zich overwegend negatief, zoals figuur 1 laat zien.

Uit de figuur blijkt dat tussen 2012 en 2020 in vier van de vijf sectoren de productiviteit is afgenomen. Alleen in het wetenschappelijk onderwijs is de productiviteit in 2020 hoger dan in 2012. In het middelbaar en hoger beroepsonderwijs vindt de productiviteitskrimp vooral in de eerste helft van de periode plaats. De laatste jaren is een licht herstel te zien. Dit geldt niet voor het funderend onderwijs. Zoals eerder ook al in een artikel in Me Judice is geconstateerd, blijft de productiviteit van het primair onderwijs gestaag afnemen. Ook de productiviteit van het voortgezet onderwijs vertoont een neerwaartse trend, maar de daling blijft hier nog vrij beperkt.

Corona-effecten

Opvallend is de productiviteitsgroei van hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs tijdens de uitbraak van de coronapandemie in 2020. Deze groei wordt vooral veroorzaakt door de toename van het aantal studenten. Zo zijn er meer studenten ingestroomd vanuit het voortgezet onderwijs doordat middelbare scholieren in 2020 geen centraal eindexamen hoefden te doen. Naast een grotere instroom is er ook een minder grote uitstroom omdat veel studenten door de coronamaatregelen langer blijven studeren.

Trends in onderwijskwaliteit

Uit gegevens over het niveau van lees- en rekenvaardigheid en studiesucces blijkt dat de onderwijskwaliteit al jaren onder druk staat. Hoewel gegevens over 2020 nog ontbreken, is het duidelijk dat door de pandemie en de maatregelen om die te bestrijden de onderwijskwaliteit de laatste jaren nog verder onder druk is komen te staan.

Over TiPS 

De monitor TiPS is een initiatief van IPSE Studies, mogelijk gemaakt met financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie is te vinden op https://www.trendsinpubliekesector.nl/info. Voor vragen over TiPS kunt u contact opnemen met Alex van Heezik (a.vanheezik@ipsestudies.nl) | 06-24517411).

IPSE StudiesTrends in onderwijs: