Inzetbaarheid medisch specialisten is de afgelopen jaren veranderd

28 maart 2019


Wachttijden in de ziekenhuiszorg dreigen toe te nemen als gevolg van capaciteitstekorten bij het medisch personeel. Dit is de belangrijkste conclusie van het Institute for Public Sector Efficiency (IPSE) Studies in hun rapport Productiviteitsontwikkelingen bij medisch specialisten, uitgevoerd op verzoek van het Capaciteitsorgaan. Deze tekorten zijn niet alleen een gevolg van de toenemende vraag naar medisch specialistische zorg door de vergrijzing, maar ook door de toenemende inzet van medisch specialisten per behandelde patiënt. Er gaat steeds meer tijd naar complexere patiënten en de intensiteit van behandelingen neemt hierdoor toe.

Op basis van gegevens van de vakgroepen van 25 verschillende medisch specialismen over de periode 2008-2015 laten de onderzoekers zien dat voor de meeste specialismen sprake is van een trendmatige groei van de inzet per behandelde patiënt. De onderstaande figuur geeft aan wat de gemiddelde jaarlijkse procentuele groei is geweest van de medisch specialisten per (gewogen) opname.

Figuur 1 Trendmatige jaarlijkse groei van inzet medisch specialisten per gewogen opname, 2007-2015

Op de algemene trend zijn ook nog een paar uitzonderingen. Zo is de trend bij anesthesisten, allergologen en nucleair geneeskundigen negatief. Voor deze specialismen daalt dus de inzet per opname. De onderzoekers wijzen er verder op dat de uitkomsten de nodige onzekerheden kennen (de lengte van de lijnstukken geeft de mate van onzekerheid weer). De gegevens over specialismen zijn verre van volledig en niet altijd even accuraat. De uitkomsten moeten dan ook met de nodige terughoudendheid worden bezien. In het kader van fatsoenlijk beleidsonderzoek is het wenselijk dat de registratie van de inzet van medisch specialisten en de daarbij geleverde prestaties aanzienlijk wordt verbeterd.

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Prof. J.L.T. Blank, voorzitter van de stichting IPSE Studies, door een mail te sturen naar  info@ipsestudies.nl.

Het volledige rapport is hier te downloaden. Blank, J.L.T., en T.K. Niaounakis. 2019. Productiviteitsontwikkelingen bij medisch specialisten: Resultaten en technische rapportage. Delft: IPSE Studies (ISBN: 9789082725834)   

 

 

IPSE StudiesInzetbaarheid medisch specialisten is de afgelopen jaren veranderd