Productiviteit van de publieke sector

State-of-the-art
De stichting propageert het gebruik van state-of-the-art methoden om de productiviteit en doelmatigheid van publieke instellingen vast te stellen. Dit bestaat uit een combinatie van modelontwikkeling, gegevensverzameling en toepassing van econometrische technieken.

Theorievorming en modelontwikkeling
Modelontwikkeling heeft betrekking op de formulering van de relatie tussen productie en ingezette middelen. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor, variërend van productie- tot kostenfuncties. Verschillende modellen worden in verschillende contexten toegepast, waarbij wordt gevarieerd met veronderstellingen over economisch gedrag en economische randvoorwaarden. Iedere sector krijgt, gegeven zijn specifieke kenmerken, zijn eigen model. Hier is in de loop der jaren een grote ervaring mee opgedaan.

Gegevensverzameling
Gegevensverzameling verwijst hierbij naar het vergaren van gegevens over kosten, productie en omgevingsfactoren. Van groot belang hierbij is het valideren van de gegevens, waarbij allerlei technieken worden toegepast om de gegevens op hun betrouwbaarheid te toetsen of ontbrekende waarden te imputeren. Een uitgebreid arsenaal aan technieken is ontwikkeld. Een belangrijk uitgangspunt bij de gegevensverzameling is dat zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande registraties. Bekende voorbeelden hiervan zijn de gegevens van DUO, van het CIBG en van het CBS (Iv3 bijvoorbeeld). Relevante gegevens zijn uit dit soort bronnen afgetapt. Waar bestaande registraties niet toereikend zijn heeft de stichting zelf de uitvraag ter hand genomen. Hiervoor worden elektronische vragenlijsten geprogrammeerd.

Econometrische technieken
Om frontiers of best-practices te bepalen maken de onderzoekers gebruik van geavanceerde econometrische technieken, zoals Stochastic Frontier Analysis (SFA), Data Envelopment Analysis (DEA) en Kernel-estimation.  Deze worden steeds verder ontwikkeld.

Wetenschappelijke kwaliteit
De stichting hecht grote waarde aan de wetenschappelijke ontwikkeling van het vakgebied productiviteitsmeting. In de loop der jaren is een aantal mensen via IPSE Studies gepromoveerd. Verschillende ook hele technische artikelen werden gepubliceerd in internationale journals met een hoge ranking. Door hier te nadruk op te leggen borgt de stichting ook de kwaliteit van het toegepaste beleidsonderzoek.